Свали регламента

ДЕСЕТО РЕГИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ


по информационни технологии “Джон Атанасов – по стъпките на откривателя”

Тема на състезанието: „School IT Academy”
гр. Благоевград, 17 февруари – 18 февруари 2018 г.


V СУ „ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ” - ГР. БЛАГОЕВГРАД
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – БЛАГОЕВГРАД
ЮЗУ ”НЕОФИТ РИЛСКИ”, -ГР.БЛАГОЕВГРАД
ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД


1. Общи положения

Състезанието се провежда за десети път. В състезанието могат да участват ученици, разделени в две възрастови групи – от V до VIII клас и от IX до ХІІ клас от всички училища в региона и страната. Участващите в състезанието проекти могат да бъдат изработени от един или от екип до двама ученици под ръководството на научен ръководител. Всеки ученик може да участва само в разработката на един проект. Наградени ученици от състезанието могат да бъдат само тези, които пряко са участвали в технологичната разработка на проекта, а не само в събирането на материали за неговата съдържателна част. Проект е: разработено от ученик/група от ученици компютърно приложение, което представлява самостоятелен продукт. То трябва да бъде завършено от гледна точка на потребителя и да отговаря на определени критерии, специфицирани в т. 3 на настоящото указание. Проектът може да бъде разработен по едно от посочените в т. 2 направления. За участие в състезанието се допускат само проекти, които не са участвали в предишни национални състезания и за създаването им е използван лицензиран или свободно разпространяван софтуер. Авторите на представените проекти ги разработват и предоставят в съответствие с изискванията на общото право на обществено ползване ГНУ (GNU General Public License version 2) - http://bulgaria.sourceforge.net/prava/gplbg.html.

2. Направления

Направления за разработване на проекти за участие в състезанието по ИТ за група
V – VIII класове:
- WEB сайт;
- Мултимедийни приложения.

Направления за разработване на проекти за участие в състезанието по ИТ за група IX – XII класове:
- Уев сайт;
- Мултимедийни клипове;
- Компютърни приложения.